Lidmaatschap

De vereniging kent:

Aspirant leden
Alle toegelaten leden die (nog) niet voldoen aan de eisen voor het gewoon lidmaatschap.

Gewone leden
Alle toegelaten leden die voldoen aan vereisten voor het gewoon lidmaatschap.

U wordt na toelating ingeschreven als gewoon lid:

  • wanneer u minimaal een NLP Practitioners certificaat EANLP heeft, erkend door de AvNLPP of één van de EANLP zusterverenigingen.
  • wanneer uit toetsing en/of beoordeling door of namens het bestuur blijkt, dat uw NLP kennis, vaardigheden en houding minimaal het niveau van practitioner AvNLPP/EANLP representeren. Het oordeel van het bestuur hierover is bindend.

Leden van verdienste
Leden van verdienste zijn personen, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging.

Ereleden
Ereleden zijn personen, die daartoe door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of voor de doelstelling van de vereniging.

Donateurs
Iedereen kan donateur worden van de AvNLPP. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Aanvraag lidmaatschap:

Het aanvraagformulier voor het lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap of donateurschap, staat op de “Download Pagina”.
Dit formulier graag ingevuld opsturen naar secretaris van de vereniging.
Het bestuur beslist over toelating.

Lidmaatschap duurt minimaal één kalenderjaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.
Er wordt éénmalig entreegeld in rekening gebracht van € 25,–
De jaarcontributie voor 2014 bedraagt € 55,–

Opzeggen lidmaatscap.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar door middel van electronische kennisgeving aan het bestuur.

Uiterlijk op 30 november moet deze in het bezit van de secretaris zijn. De secretaris bevestigt de ontvangst van de kennisgeving binnen vier weken electronisch.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *