FAQ

Veelgestelde vragen over de EANLP en de AvNLPP.

 

Wat doen de aangesloten landelijke NLP verenigingen?

De aangesloten verenigingen, in Nederland de AvLPPP, werken samen aan de doelen van de EANLP in Europa. Alle verenigingen hebben een identieke structuur, waarbij kwaliteitborging op bestuursniveau is ingebed.

Deze kwaliteitborging loopt via het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met gekwalificeerde NLP Trainers, die daarmee de titel Master Trainer (landelijke vereniging)/EANLP verkrijgen. Zij kunnen daarna deelnemers aan hun opleidingen EANLP erkende certificaten uitreiken.

Daarnaast kunnen de NLP verenigingen activiteiten ontplooien, die zijn gericht op verbetering van de NLP-kwaliteit van hun leden en derden, zoals bij- en nascholing, faciliteren van vakgroepen, congressen e.d. Nu zijn vooral de grotere NLP verenigingen hierin actief.

Tenslotte richt de EANLP zich op het bevorderen van de kwaliteit van certificatie opleidingen door het streven naar NLP-leerstoelen/vakken aan universitaire en HBO opleidingen. In de toekomst wordt gedacht aan het creëren van een leerstoel in NLP of zelfs een eigen ‘Universiteit voor Communicatie en Sociale Competentie’.

 

Wat is de positie en de rol van Master-Trainers EANLP?

Master-Trainers zijn te vergelijken met een lector aan een universiteit of een docent aan een Hogeschool. Zij worden door een ‘certificatie autoriteit’ in hun functie benoemd op grond van

-hun EANLP gecertificeerde opleiding,

-hun aanvullende scholing en

-hun in de praktijk bewezen bekwaamheid en ervaringseisen.

Master-Trainers verbinden zich contractueel tot het geven van certificatie opleidingen die aan de EANLP kwaliteitseisen voldoen. In die positie hebben zij net als hoogleraren wel een zekere professionele vrijheid.

Voordat een Master-Trainer een erkende opleiding gaat geven wordt het curriculum ervan door de NLP vereniging getoetst aan de EANLP curricula.

Toetsing van aanvullende (dat wil zeggen ‘naast’ het NLP vakgebied gelegen) eisen m.b.t. ervaring, nascholing e.d. gebeurt voorlopig op basis van de eisen daarvoor van de Duitse NLP Vereniging (DVNLP). De uitvoering daarvan ligt bij de landelijke NLP verenigingen.

 

De bij de EANLP aangesloten landelijke verenigingen vervullen namens de EANLP de functie van certificatie autoriteit. In Nederland is dit de AvNLPP (Associatie voor NLP Professionals).

 

 

Hoe wordt je Master-Trainer AvNLPP/EANLP?

Wanneer iemand EANLP erkende opleidingen heeft gevolgd tot Practitioner, Master en Trainer EANLP en voldoet aan de overige vereisten voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst, kan deze trainer een dergelijke overeenkomst aangaan met een van de aangesloten NLP verenigingen.

Deze vereniging toetst of de Trainer aan de EANLP voorwaarden voldoet. Voorts wordt het feitelijke curriculum van de door deze Master-Trainer te geven certificatie opleidingen getoetst aan de EANLP criteria voor deze opleiding. Ook voor continuering van het Master-Trainer certificaat zijn periodiek bepaalde activiteiten noodzakelijk.

 

 

Hoeveel Master-Trainers EANLP zijn er?

Het aantal erkende Master-Trainers bij de de 7 aangesloten landelijke verenigingen bedraagt nu reeds ca. 900. De meesten daarvan werken in Duitsland en in het Duitse taalgebied.

 

 

Wat is het verschil van de EANLP benadering met Amerikaanse NLP normeringen en certificaten?

In Europese landen (Nederland volgt binnenkort ook) is de titel van ‘universiteit’ beschermd. In Amerika is dit niet zo. Daar kan iedereen een universiteit oprichten en daarvoor zelf de inhoud van het curriculum vaststellen, waarmee de kwaliteit van de diploma’s niet gegarandeerd is.

 

De Europese normeringen voor NLP zijn via de EANLP inhoudelijk en Europabreed verankerd. Voordat iemand als certificerend Master-Trainer aan het werk kan, dient deze aan de Europese kwaliteitseisen daarvoor te voldoen. Deze betreffen NLP kennis en opleidingsniveau, kennis en ervaring als trainer, vaardigheid in het overbrengen van NLP kennis en vaardigheden, aanvullende scholing in de menswetenschappen en een op leren gerichte levenshouding. Dit wordt daadwerkelijk getoetst en geregistreerd.

 

Amerikaanse NLP normeringen voorzien niet in landelijk gehanteerde curricula, onderling vergelijkbare toetsing of kwaliteitsvergelijking.

De vele verschillende Amerikaanse normen voor NLP certifcatie en voor de kwaliteit van (Master) trainers beperken zich meest tot NLP in enge zin. Deze normen worden meest door individuele trainers en instituten zelf vastgesteld en vervolgens lang niet altijd gehanteerd.

Volgens de meeste Amerikaanse NLP normeringen kan iemand onmiddelijk na het verkrijgen van een ‘erkend’ of ‘internationaal’ trainers certificaat, zelf mensen gaan certificeren. Het gevolg hiervan voor de opleidingskwaliteit is duidelijk.

 

Voorbeeld: Iemand die op een universiteit afstudeert en een week later zijn carrière begint als lector aan diezelfde universiteit heeft veel stof nog niet geïntegreerd. Vooral bij toegepaste wetenschappen zou dit een goede manier zijn om voortdurende afkalving van kwaliteit te bewerkstelligen, zoals in NLP land ook daadwerkelijk is gebeurd. Iedere snel opgeleide trainer liet weg wat hij nog moeilijk vond en zo verdween de ‘leading edge’ van NLP in de meeste opleidingen gaandeweg uit beeld. Veel NLP opleidingen omvatten nu nog slechts 60 à 80% van het curriculum van 25 jaar geleden.

 

Hoe staat het met de inbedding van NLP in het hoger onderwijs in Europa?

De EANLP streeft ernaar om uiteindelijk te komen tot een universiteit waar NLP wordt gedoceerd, al dan niet in combinatie met andere vakken. De gekozen structuur voor de Europese samenwerking maakt toekomstige omvorming van de EANLP tot ‘universitair instituut’ mogelijk.

Dit vraagt nog om veel werk op Europees niveau. De eerste daarvoor nodige contacten met ‘Brussel’ zijn reeds gelegd.

 

Dit jaar is in Oostenrijk de eerste samenwerkingsovereenkomst tussen een officiële universiteit en een NLP Master-Trainer EANLP tot stand gekomen. Het doorlopen van de vier EANLP gecertificeerde trainingsniveaus, in combinatie met een tweetal andere vakken, kan daar vanaf nu worden gehonoreerd met een Bachelors diploma in Communicatie en Sociale Competentie.

Het eerste schaap is over de dam. . . .

 

 

Is de EANLP certificatie onafhankelijk van commerciële instituutsbelangen?

De bij de EANLP aangesloten verenigingen dienen statutair en in de praktijk onafhankelijk te zijn van commerciële belangen.

De opleidingseisen voor en de samenwerkingsovereenkomsten met individuele Master-Trainers EANLP stimuleren voorts, dat Master-Trainers in verschillende NLP instituten aan de slag gaan. Dit bevordert de uitwisseling van NLP kennis en marktwerking tussen instituten, zonder kwaliteitsverlies.

 

 

Waar komt het geld vandaan?

De bij de EANLP aangesloten verenigingen betalen contributie. Daarnaast zijn er opbrengsten van legeskosten voor erkenningszegels, die als erkenningsbewijs kunnen worden gekocht door houders van erkende certificaten. Deze geldstroom loopt via de Master-Trainers en de landelijke NLP verenigingen.

Ook de landelijke verenigingen ontvangen gelden uit contributies van hun leden legeskosten van erkenningszegels en donaties.

De Duitse NLP vereniging faciliteert voorlopig de de administratieve activiteiten van de EANLP en het in de lucht brengen van de EANLP website.

Ook de EU kent regelingen voor het subsidiëren van internationale activiteiten en contacten op standaardisatie van opleidingen. Waar mogelijk zal ook hier een aanvraag worden gedaan.

 

 

Is de AvNLPP een concurent van de NVNLP (Nederlandse Vereniging voor NLP)?

Nee, de AvNLPP is geen concurrent van de NVNLP maar is slechts aanvullend in haar activiteiten. De NVNLP heeft statutair weliswaar ongeveer dezelfde doelen als de AvNLPP, maar haar activiteiten liggen op een ander vlak. De NVNLP geeft een NLP blad uit, organiseert congressen, hanteert opleidingscurricula die zijn ontleend aan Amerikaanse erkenningsnormen, kent ‘instituutsleden’ en fungeert als ontmoetingsplek van een groot aantal NLP instituten. De NVNLP opleidingscriteria worden ook op Amerikaanse wijze beheerd, zij het, dat waar in de Amerika vooral individuele trainers worden erkend, de NVNLP erkenning verleent aan NLP instituten, ongeacht wie daar de trainers zijn.

 

De AvNLPP richt zich op toetsen van kwaliteiten van individuele Master-Trainers en van door hen te geven NLP certificatie opleidingen, ongeacht voor welk instituut/welke instituten zij dat doen. Vergroten en handhaven van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de EANLP criteria staan daarbij voorop. Dit in het licht van de Europese inspanningen om NLP ook op de wetenschappelijke kaart te zetten.

De taakvelden en het lidmaatschap van beide verenigingen bijten elkaar dus niet. Iedereen die het Europese kwaliteitscircuit een warm hart toedraagt kan door lid te worden een bijdrage leveren.

een aanvraagformulier is te vinden op http://www.nlpp.nl/downloadpagina

 

Het streven naar Europa brede erkenning van NLP in de onderwijswereld is in het belang van iedereen die in Nederland met NLP werkt. Dit geldt ook voor diegenen die zelf geen belangstelling hebben om hun NLP opleiding eventueel te willen opsieren met een Bachelors diploma.

Daarnaast kan de reputatie van NLP in Nederland hiermee ook een positieve impuls krijgen.

 

 

Hoe kun je Amerikaanse NLP certificatie opwaarderen tot een EANLP certificaat?

De certificatie gebeurt door Master-Trainers EANLP in elk van de aangesloten landen. Ze zijn onder meer te vinden via de landelijke verenigingen en op Internet.

Voor een aantal NLP opleidingen kunnen Master-Trainers aanvullende programma’s maken, waarmee de certificatie daarvan op EANLP niveau kan worden gebracht. N.B. Dit is niet voor alle NLP opleidingen mogelijk. Als het verschil in curricula te groot is, zal soms een gehele erkende opleiding moeten worden gevolgd.

Ter vermijding van misverstanden, om bijvoorbeeld een NLP Master opleiding op EANLP niveau te brengen dient wel eerst een EANLP erkend practitioners certificaat te zijn behaald.

Is de AvNLPP ‘de club van Hans Dalhuijsen’?

Nee, de AvNLPP is een vereniging naar Nederlands recht, met alle daarvoor geldende democratische regels en gedeponeerde statuten. Iedereen kan er (aspirant) lid van worden.

 

Hans Dalhuijsen was in 2005 in Berlijn wel een van de initiatiefnemers voor het oprichten van de EANLP en in de jaren daarna een van de twee gangmakers bij de realisatie daarvan. Hij handelde in het Europese circuit hierbij allereerst als vertegenwoordiger van de NVNLP. Nadat de NVNLP zich in 2007 uit dit overleg losmaakte, nam hij eind 2007 het initiatief tot het oprichten van de AvNLPP, om de toegang tot dit Europese kwaliteitscircuit ook voor Nederlandse NLP-ers open te houden.

Pas nadat de ledenvergadering van de NVNLP zich in 2008 tegen deelname aan het Europese kwaliteitscircuit heeft uitgesproken, werd hij zelf actief in de AvNLPP.

 

Hij is sinds 1989 NLP Trainer (Society of NLP) en sinds 2006 lid van de Duitse NLP vereniging DVNLP, waarmee hij een samenwerkingsovereenkomst heeft als Lehrtrainer DVNLP. Sinds 1998 geeft hij NLP certificatie opleidingen volgens DVNLP (nu EANLP) curricula, waaraan die van de AvNLPP nu identiek zijn. Hij is als Master-Trainer DVNLP beschikbaar voor het geven van trainingen in verschillende NLP instituten.

 

Daar hij in Nederland tot nu toe de enige is die volgens deze standaarden heeft gecertificeerd, zijn de gewone leden van de AvNLPP nu nog allemaal geheel of aanvullend door hem opgeleid.

Analoog aan de situatie bij de NVNLP is het bezit van een door de EANLP erkend practitioners certificaat een voorwaarde voor het gewone lidmaatschap. NLPers zonder zo’n certificaat kunnen aspirant lid worden.

Naarmate er meer Master-Trainers komen die trainingen geven volgens de EANLP curricula, zal de diversiteit van de achtergrond van de AvNLPP leden snel toenemen. Er zijn nu (mei 2011) vier Nederlandse Master trainers EANLP.

 

Wat wil de AvNLPP voor haar leden doen?

Naast het werk gericht op opleidingskwaliteit en externe promotie wil de AvNLPP een ontmoetings- en uitwisselingsplatform zijn voor NLP professionals en hen die dat willen worden. Dat kan via intervisie en supervisie, via het delen van kennis en ervaringen en het bouwen van een netwerk in alle sectoren van de maatschappij. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de wens tot ‘NLP ontmoetingen’ waarbij alle deelnemers leerprocessen kunnen hebben. De AvNLPP gaat daarbij uit van de behoeften van de leden en van zelforganisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *